Persbericht: advocatuur blijft proactief inzetten op informatisering

04.09.2018

Diplad betreurt de verwijten die de heer Bruno Luyten in het Radio 1 programma De Ochtend over Diplad en het DPA-platform formuleerde. De voorzitter van het hof van beroep liet zich in dat interview, en eveneens in zijn toespraak bij de opening van het gerechtelijk jaar, laatdunkend uit over het DPA. Diplad hamert erop dat zij proactief blijft werken aan de informatisering van de advocatuur in nauwe samenwerking met justitie. Zij roept op tot dialoog en samenwerking wat in andere projecten zijn meerwaarde bewezen heeft.

DPA-deposit werd vorig jaar gelanceerd door een nauwe samenwerking tussen de Orde van Vlaamse Balies en haar Franstalige tegenhanger Ordre des barreaux francophones et germanophone. Die hebben daarvoor samen een opdracht gegeven aan Diplad. Dat gebeurde in navolging van het protocolakkoord van 2016, waarin Justitie met verschillende beroepsgroepen afspraken maakte om de informatisering van justitie in een stroomversnelling te brengen. Samenwerking met verschillende actoren is daarbij de sleutel tot succes.  

DPA (Digital Platform for Attorneys)

DPA-Deposit is de applicatie waarlangs alle Belgische advocaten in één beweging digitaal conclusies, stukken en brieven kunnen neerleggen bij elke Belgische rechtbank, kunnen verzenden naar hun confrater en doorsturen naar een cliënt of derde partij. De advocaat meldt zich aan op dat platform via zijn digitale advocatenkaart, waardoor gegarandeerd wordt dat hij een actieve advocaat is. Dat is een reëel toegevoegde waarde over E-deposit, dat geen gelijkaardige controle doet. DPA-deposit is veilig, beantwoordt aan de wettelijke vereisten en is gemaakt door dezelfde leverancier die ook voor Justitie MacH heeft ontwikkeld.  

DPA biedt evenwel meer dan de neerlegging van conclusies. Het is een centraal beveiligd communicatieplatform dat alle digitale systemen zal ondersteunen, zoals E-deposit, Jbox of andere technologieën, zodat een veilige communicatie mogelijk is ongeacht de door de rechtbank gebruikte technologie. Dat laat toe om ook met rechtbanken die niet onder justitie vallen digitaal te communiceren. Projecten zijn opgestart met o.m. de raad voor vreemdelingenbetwistingen.  

Garantie veiligheid

Diplad, dat het DPA-platform technisch mee uitwerkte, is een coöperatieve vennootschap waarvan de aandelen voor 100 % in handen zijn van de Ordes. Zij is de IT-integrator van de balies. Diplad sluit met al haar leveranciers contracten die conform de geldende wetgeving alle garanties bieden op een correcte en veilige verwerking van de gegevens. Daarnaast is Diplad als gegevensverwerker in regel met haar verplichtingen en zijn ook de OVB en OBFG als gegevensverantwoordelijken van het DPA-platform in regel.  

Kostprijs

Het ontwikkelen en onderhouden van het platform kost handenvol geld. De kosten worden doorgerekend via een systeem van vergoeding per transactie. Zo betaalt de advocaat om een conclusie neer te leggen bij de rechtbank, en in één beweging te verzenden naar cliënt, tegenpartijen, collega’s en derden, 9 euro (3 euro in een pro-Deozaak). De prijs blijft overigens dezelfde ongeacht het aantal partijen in de zaak. Die kostprijs is gerechtvaardigd in het licht van de investeringen en is een pak lager dan dat een advocaat zelf naar de griffie moet rijden om zijn conclusie en  stukken neer te leggen.  

De kost laat ook toe bijkomende diensten aan te bieden aan Justitie en de Magistratuur, die voor de overheid efficiëntie en kostenbesparingen met zich meebrengen. Zo is een tool ontwikkeld die alle adresgegevens van advocaten dagelijks bijhoudt en automatisch ter beschikking stelt aan de rechtbanken. Aldus komt elke postverzending gegarandeerd aan op het juiste adres, en worden 100.000 euro’s aan onnodige portkosten vermeden.  

Wat betreft de informatisering is er maar één weg en dat is die vooruit, zo zegt Johan van Driessche, CEO van Diplad en zelf advocaat aan de balie van Gent. De advocatuur blijft hoe dan ook werken aan die informatisering voor àlle advocaten.

{ ga terug }