Privacy policy

Deze website is eigendom van Diplad cv

Contactgegevens en maatschappelijk zetel:
Koningsstraat 146 
1000 Brussel

E-mail: info@diplad.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0507 674 145

PRIVACYVERKLARING  

Deze verklaring wordt u aangeboden door Diplad cv, gevestigd te 1000 Brussel, Koningsstraat 146. (Hierna "wij", "onze", "onze"). Deze verklaring is van toepassing op onze website: https://www.diplad.be. Wij beschermen de privacy van alle personen waarvan we de persoonsgegevens verwerken, zowel in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor deze verwerking als in die van verwerker. Het doel van deze verklaring is om toe te lichten wie we zijn en op welke manier we met uw persoonlijke gegevens omspringen.   

Terminologie

  • “Persoonsgegevens”: gegevens die op u als natuurlijke persoon betrekking hebben.
  • “Betrokkene”:
  • “Verwerken”: een bewerking of een geheel van bewerkingen op persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals bv. het verzamelen, structureren, bewaren, raadplegen, bijwerken, gebruiken, combineren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
  • “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of gezamenlijk met anderen, de doelen en middelen van de gegevensverwerking bepaalt;
  • “Verwerker”: een natuurlijke persoon, rechtspersoon, publieke autoriteit, agentschap of andere entiteit die gegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke;

Het beheer van uw persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de geldende regelgeving (zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Diplad past dit toe op zowel geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerking.  

We vragen u deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen vooraleer u gebruik maakt van onze dienstverlening (fysiek of digitaal) en u persoonsgegevens doorgeeft aan Diplad.  

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Diplad verzamelt slechts in enkele gevallen gegevens in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. We verzamelen alleen persoonsgegevens die correct, pertinent en beperkt zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor de doelstellingen waarvoor wij ze gebruiken.

In het algemeen zullen de volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

DoeleindeRechtsgrondCategorieën van persoonsgegevensBetrokkenenBewaartermijn
ContactformulierToestemmingIdentificatiegegevensBezoekers website Doorlooptijd contact
SollicitatieGerechtvaardigd belangIdentificatiegegevens Opleiding en vorming Beroep en betrekkingSollicitanten 1 jaar na beëindiging van de sollicitatie
FacturatieContractuele overeenkomstIdentificatiegegevens Financiële gegevensAdvocaten10 jaar


Sommige aanvullende gegevens (bv. voorkeurtaal) verwerken is niet steeds noodzakelijk maar kan wel wenselijk zijn. Andere gegevens zijn volledig facultatief en zullen enkel door ons verwerkt worden indien u er voor kiest ze te delen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook in onze hoedanigheid van verwerker voor onze partner OVB, de Orde van Vlaamse Balies, gevestigd te 1000 Brussel, Staatsbladstraat 8. Dit gebeurt in overeenstemming met de verwerkingsovereenkomsten die afgesloten zijn met OVB voor het Digital Platform for Attorneys (DPA). Voor alle informatie over de verwerking van uw gegevens verwijzen wij u graag naar de websites van OVB en DPA: 

https://www.advocaat.be/legal/privacy-policy
https://dp-a.be/nl/verklaring-privacy-beleid 

AAN WIE MAKEN WIJ UW GEGEVENS OVER?

Wij dragen enkel een aantal van uw persoonlijke gegevens over wanneer dit noodzakelijk blijkt voor de bewerkstelliging van voormelde opgesomde doeleinden of voor de goede uitvoering van onze verwerkingsovereenkomst met de Orde van Vlaamse Balies. We kunnen bepaalde gegevens delen met medecontractanten, gekwalificeerd als "subverwerkers" in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de werking van de applicaties of (al dan niet geautomatiseerde) beheersystemen waaraan wij aangesloten zijn. De lijst van onderaannemers, hun activiteiten, het nagestreefde doel en, in voorkomend geval, het land waarin de gegevens worden verwerkt en gehost, kunnen opgevraagd worden bij DPA.  

WORDEN UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE VERSPREID?

Het verstrekken van gegevens naar een land buiten de Unie zal enkel toegestaan worden als en slechts als: de Europese Commissie een besluit heeft uitgevaardigd dat een voldoende beschermingsniveau garandeert en gelijkwaardig is aan hetgeen de Europese wetgeving voorziet. De persoonsgegevens zullen op deze basis worden overgemaakt. het overmaken gebaseerd is op een passende maatregel die een niveau van bescherming waarborgt en gelijkwaardig is aan dat van de Europese wetgeving, zoals de standaardclausules van de Commissie, of de instemming van de betrokkenen.  

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Wij besteden een bijzondere aandacht aan de rechten die u in uw hoedanigheid van betrokken personen bezit. Wij zijn ook overgegaan tot de benoeming van een DPO. In die zin nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze GDPR Manager of onze DPO via volgend mailadres: privacy@diplad.be of via mail naar het contactadres op onze website. Uitgezonderd de gevallen waarbij een wettelijke bepaling die in België van kracht is, met inbegrip van de GDPR, of indien het beroepsgeheim zich daartegen verzet, heeft u volgens de voorschriften de volgende rechten: het toegangsrecht, met inbegrip van het recht om te weten of u uw gegevens verwerkt worden; het recht om een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen; het recht om de verwerkte gegevens te verbeteren; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkte gegevens; het recht om de verwerking van verwerkte gegevens te beperken; het recht om verwerkte gegevens te verwijderen; het recht op overdraagbaarheid van verwerkte gegevens; het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:  

Autoriteit voor gegevensbescherming:
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Drukpersstraat, 35 te1000 Brussel
Tel.: + 32 (0) 2 274 48 00
Fax: + 32 (0) 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via het volgende emailadres: privacy@diplad.be of per post.  

COOKIE-BELEID

Wij gebruiken cookies op onze websites. Een cookie is een code in de vorm van een bestand dat op uw computer is opgeslagen. Tijdens een volgend bezoek aan onze website kunnen deze cookies dan worden herkend. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren, om uw browsen te vergemakkelijken, om u gerichte advertentie te bieden of om ons publiek te analyseren. Voor meer informatie over ons cookie-beleid kunt u terecht op onze website onder het tabblad “Cookies”. U kan dan sommige of alle cookies toestaan.  

WIJZIGINGEN

We kunnen op elk moment, om verschillende redenen, verbeteringen, toevoegingen of wijzigingen aan deze privacy-en gegevensbeschermingsverklaring brengen. De meest actuele versie is te allen tijde te raadplegen op onze websites. Wij nodigen u uit om de wijzigingen regelmatig te controleren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Diplad cv of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Diplad cv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Diplad cv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Diplad cv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Diplad cv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Diplad cv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Diplad cv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van Diplad cv gevestigd is, bevoegd.